Blog

Odškodnění pracovního úrazu

Pracovním úrazem dle § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Stal se vám pracovní úraz? Víte, na co všechno máte nárok?

V současné době je otázka odškodňování pracovních úrazů stále aktuálním tématem. Většina zaměstnanců si není vědoma všech svých nároků vůči zaměstnavateli v případě, že utrpí pracovní úraz.  V důsledku neznalosti právních předpisů pak zaměstnanci zůstávají ztratní na odškodnění pracovního úrazu. 

Můžeme se setkat se situaci, kdy zaměstnanec uplatňuje vůči zaměstnavateli jen některý ze svých nároků, aniž by věděl, že vůči němu může dále uplatňovat rovněž vzniklé náklady související s léčbou (léky nehrazené z veřejného zdravotnictví, zdravotní potřeby, náklady na pohonné hmoty k lékaři atd.), trvalé následky, dále náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. „rentu“). 

Co můžete uplatňovat:

Rovněž se můžeme setkat se situaci, kdy zaměstnanec sice uplatňuje své nároky vůči zaměstnavateli, ale v podstatně nižší částce, než by tomu bylo v případě, že by vyhledal právní pomoc advokáta. 

Nezřídka se setkáváme i s tím, že zaměstnavatel pro uplatnění svých nároků vůči zaměstnavateli, čeká na skončení své dočasné pracovní neschopnosti, aby mu byla zaměstnavatelem (resp. pojišťovnou zaměstnavatele) vyplacena zpětně náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, přestože má nárok, aby mu tato náhrada na ztrátě na výdělku byla vyplacena zaměstnavatelem měsíčně. 

Nad rámec výše uvedeného je třeba zmínit, že odškodnění samotného pracovního úrazu často vede k zániku způsobilosti zaměstnance k výkonu práce, což může být důvodem pro skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. S tím je spojena povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci odstupné ve výši 12násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnavatelé se mnohdy snaží této povinnosti vyhnout skončením pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu či na žádost zaměstnance, případně se snaží ukončit pracovní poměr okamžitě bez uplynutí dvou měsíční výpovědní doby, po kterou by zaměstnanec měl nárok vůči zaměstnavateli na náhradu mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Po skončení pracovního poměru zaměstnanec skončí na úřadu práce a mnohdy bez nároku na podporu v nezaměstnanosti

V případě, že se chcete vyhnout problémům při odškodnění pracovního úrazu, tak se na nás neváhejte obrátit. Pomůžeme Vám uplatnit veškeré Vaše nároky vyplývající z pracovního úrazu, včetně zajištění vypracování znaleckých posudků. Klientovi jsme schopni zajistit u spolupracujících znalců zpracování znaleckého posudku na ohodnocení bolesti či trvalých následků, který obstojí i v případném soudním sporu.

Nemáte dostatek finančních prostředků za služby advokátní kanceláře?

Naše advokátní kancelář si je vědoma, že zaměstnanci jsou většinou v tíživé finanční situaci a nemají dostatek finančních prostředků k hrazení odměny za právní služby, proto při zastupování zaměstnanců ve věcech pracovního úrazu a nemoci z povolání upřednostňujeme úhradu odměny za právní služby ve výši 20 % z vymoženého plnění, která je nám uhrazena až poté, co dojde k úhradě finančních prostředků zaměstnavatelem. Pokud Vám nevymůžeme žádné plnění, tak nám nenáleží žádná odměna za právní služby. 

Mgr. Michaela Vašnovská,
spolupracující advokátka

apple touch icon

Další články

Sousedské spory

Řešíte sousedské spory? Mezi nejvášnivější kauzy, kterými se v praxi zabýváme, patří bezpochyby sousedské spory. Spokojenost člověka s jeho bydlením totiž významně ovlivňují jeho sousedé. Ne každý má to štěstí, že mu…

Číst více

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo? Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na…

Číst více
Vasinka.cz