Blog

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo?

mezera

Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

image 6

Smlouva o dílo vs. jiné smluvní typy

Za dílo se považuje zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, údržba nebo úprava věci či činnost s jiným výsledkem. Dílem jsou rovněž stavební práce, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Smlouva o dílo vždy musí zahrnovat nějakou činnost, a rovněž výsledek, a to buď hmotný nebo nehmotný. Právě výsledek je aspektem, který odlišuje smlouvu o dílo od jiného, na první pohled velmi podobného smluvního typu, a to smlouvy příkazní – zde je rozhodující činnost, nikoliv výsledek činnosti.

V praxi si můžeme dopomoci třemi kritérii, na základě jejichž splnění můžeme bezpečně určit, zda se v daném případě jedná o smlouvu o dílo, nebo o jiný smluvní typ, nejčastěji kupní smlouvu:

1) kritérium materiálu – je-li předmětem plnění dodání věci, která má být teprve vyrobena, jedná se zpravidla o kupní smlouvu; to však neplatí, pokud se podstatnou část materiálu zavázal dodat ten, komu má být věc dodána, v takovém případě se již bude jednat o smlouvu o dílo – např. objednatel dodá mramor kameníkovi jako zhotoviteli sochy;

2) kritérium práce – spočívá-li převážná část plnění ve výkonu činnosti, bude se jednat o smlouvu o dílo, v opačném případě je dodání věci kupní smlouvou; pokud však materiál dodá zhotovitel, musí se pak považovat, zda většinová část plnění smlouvy spočívá v činnosti či materiálu – v případě, že se přikloníme k závěru, že v činnosti, bude se jednat o smlouvu o dílo;

3) kritérium plnění – o dílo jde vždy, když jde o údržbu, opravu, úpravu nebo zhotovení stavby.

Náklady na zhotovení díla

Jak již bylo uvedeno výše, zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo na svůj náklad, pokud není smluveno jinak (např. zálohové platby), veškeré náklady tak nese zhotovitel až do momentu, kdy mu ze smlouvy vznikne právo na zaplacení. Pokud si strany zálohové platby nedomluví, nemá zhotovitel právo po objednateli zálohy požadovat. Výjimkou je, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, i když si strany placení zálohy neujednaly.

person no

Převzetí díla a možnost odmítnout převzetí

Objednatel má samozřejmě také povinnosti, a to konkrétně dvě základní – dílo převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu. V souvislosti s první jmenovanou povinností v praxi nastávají problémy, jelikož dílo nemusí být zhotoveno dle představ objednatele, a ten tak převzít odmítne. Předmětem sporu pak nezřídka bývá, zda objednatel odmítnul převzít oprávněně s odkazem na vady díla, či zda je dílo povinen převzít.

Dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku je dílo považováno za dokončené, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Vadné dílo objednatel má právo převzít, avšak není k tomu povinen. V případě, že se dílo rozhodne převzít, měl by tak učinit s výhradami, v opačném případě by ztratil práva z vad zjevných v době převzetí díla. Jiná situace však nastane při převzetí stavebního díla, u kterého zákon výslovně stanoví, že jej nelze odmítnout pro ojedinělé drobné vady.

Aby strany předešly nejistotě ohledně jejich práv a povinností, je vždy vhodné sepsat si řádnou smlouvu o dílo a nespoléhat pouze např. na objednávku, ve které nebude specifikován způsob a podmínky provedení a převzetí díla, či dokonce spoléhat na pouhou ústní dohodu. Z pohledu zhotovitele je pak důležité ošetřit si okamžik, kdy mu vznikne nárok na zaplacení ceny, jelikož v případě, že bude zaplacení ceny spojeno např. s podepsáním předávacího protokolu a objednatel odmítne protokol podepsat (byť dílo bylo fakticky dokončeno), může být domožení se nároku na zaplacení ceny poměrně složité.

image 11

Určení ceny díla

Dalším problematickým aspektem bývá určení ceny díla. Ta sice není nezbytnou náležitostí smlouvy o dílo, ovšem lze jen doporučit sjednání ceny tak, aby se předešlo zbytečným sporům.

Strany si mohou cenu díla stanovit fixní částkou, anebo odkazem na rozpočet. Pokud si strany stanoví cenu díla fixní částkou nebo dostatečně určitým rozpočtem, nemůže žádná ze stran následně požadovat změnu ceny díla z důvodu vyšších či nižších nákladů, než se původně předpokládaly. Pro objednatele tak vzniká jistota, že zhotovitel bez souhlasu objednatele nemůže cenu jednostranně navýšit.

image 7

Překročení rozpočtu

V praxi se objevují situace, kdy zhotovitel požaduje i při stanovení ceny rozpočtem vyšší částku, než byla původně dohodnuta. K tomu je však oprávněn pouze tehdy, je-li rozpočet určen s výhradou, že je nezávazný nebo s výhradou neúplnosti. Pokud tak nastane situace, že náklady na zhotovení byly vyšší, anebo se dodatečně objevila potřeba vykonat další práce, než se kterými se původně při stanovení ceny v okamžiku uzavření smlouvy počítalo, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla.

image 10

Je však nezbytné, aby zhotovitel oznámil navýšení ceny ihned poté, co vyjde najevo, že dojde k překročení původně naplánovaného rozpočtu. Pokud tak neučiní, zaniká mu právo požadovat zvýšení ceny. Zhotovitel však nemůže cenu navýšit o více než 10 % oproti původnímu rozpočtu, v opačném případě může objednatel odstoupit od smlouvy.

Výše uvedené aspekty jsou pouze některými z mnoha úskalí, která mohou být spojena s uzavřením smlouvy o dílo. Je třeba mít na paměti, že ujednání dohodnutá ve smlouvě o dílo mají vždy přednost před ustanoveními zákona a je možno si podmínky stanovit zcela odlišně, než stanoví občanský zákoník. Je tak vždy vhodné sepsat s protistranou podrobnou smlouvu dopadající konkrétně na danou situaci.

Společně najdeme řešení. Od sepisu smlouvy až po případné právní zastoupení ve sporu s protistranou.

V případě, že potřebujete sepsat smlouvu a nevíte si s ní rady, případně řešíte spor vzniklý ze smlouvy, neváhejte se na nás obrátit. Jsme schopni Vám pomoci při sepisu či posouzení jakéhokoliv smluvního typu. Více o smlouvách se dozvíte ZDE.

Mgr. Bc. Václav Pindur

panacek vasinka

Další články

Nesoulad katastrální mapy s faktickým stavem

Souhlasí hranice mezi parcelami? Přesnost katastrální mapy a hranice parcel Na většině území České republiky již došlo k digitalizaci katastrální mapy do konce roku 2022. Ačkoliv je cílem Českého úřadu zeměměřičského…

Číst více

Práce konaná mimo pracovní úvazek

Práce mimo pracovní poměr a její změny V roce 2023 došlo k významné novele zákoníku práce, která nabývá účinnosti od 1.10.2023, resp. u některých pravidel od 1.1.2024. V souladu s implementací směrnice Evropské…

Číst více
Vasinka.cz