Blog

Sousedské spory

Řešíte sousedské spory?

Mezi nejvášnivější kauzy, kterými se v praxi zabýváme, patří bezpochyby sousedské spory. Spokojenost člověka s jeho bydlením totiž významně ovlivňují jeho sousedé. Ne každý má to štěstí, že mu sousedka upeče bábovku nebo zaleje květiny během rodinné dovolené. Realitou mnohých sousedských vztahů jsou bohužel všemožná udání na úřady, sekačka puštěná u plotu na volnoběh, nepřetržitá zahradní technoparty, sklad autovraků u plotu, rostliny odřezané pod rouškou tmy nebo třeba odpadky vysypané v květinovém záhoně. 

Určitá míra tolerance k sousedům je bezesporu nutná, ale v mnohých případech nezbývá než vyhledat odbornou pomoc. U nás v advokátní kanceláři rozumíme tomu, že žít vedle nepříjemného souseda může extrémním způsobem ovlivnit kvalitu Vašeho bydlení. Pro vzdáleného pozorovatele úsměvné dětinské chování se může snadno proměnit v osobní tragédii, která Vám nedá spát. Naštěstí právo nabízí několik možností, jak se proti nepřiměřenému chování souseda bránit.

Svoboda každého jedince končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.

Je základní zásadou společenského soužití, že svoboda každého jedince končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Stejně tak je svoboda volně nakládat s Vaším majetkem omezena stejným právem Vašeho souseda. Vlastnictví zavazuje a s právy přichází i povinnosti, a to si bohužel někteří sousedé neuvědomují a vykládají si vlastnictví jako bezbřehou možnost dělat si bezohledně to, co chtějí.  

Sousedské vztahy a občanský zákoník

Sousedskými vztahy se zabývá v prvé řadě občanský zákoník v pasáži, kde definuje omezení vlastnického práva.  Vlastník je povinen zdržet se všeho, co působí, že imise jako odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům.

Právě určení míry přiměřené místním poměrům bude často velmi problematické. Jiná bude přiměřená hluková zátěž roubenky na samotě v Beskydech a bytu umístěného u hlavního nádraží města Prahy. Rozdílné bude posouzení obtěžujícího konání běžného občana a imise z továrny s úředně schváleným typem provozu. Jako soused závodu provozovaného na základě úředního schválení můžete mít za určitých okolností dokonce právo na náhradu újmy v penězích.

stromy

Jak je to s rostlinami zasazenými na hranici pozemků?

Zákon konkrétně řeší například i rostliny zasazené na hranici pozemků, jejich velikost, vzdálenost od hranice nebo způsob péče o ně. Máte-li k tomu rozumný důvod, můžete dokonce požadovat odstranění rostlin souseda, které rostou v těsné blízkosti Vašeho pozemku, části rostlin přesahující na Váš pozemek přímo můžete šetrně odstranit, plody ze stromu souseda, které spadnou na Váš pozemek, připadají do Vašeho vlastnictví.

Zákonodárce myslí i na rozhrady (zdi, ploty, živé ploty,…) mezi pozemky sousedů a upravuje, kdy patří pouze jednomu ze sousedů, kdy jsou v jejich spoluvlastnictví a jak se o ně starat.

cihly stavebni pravo

Soused se chystá stavět?

Častým problémem jsou zamýšlené stavby, jejich podoba a umístění, a to na obou stranách barikády. Výjimkou není soused kverulant, který se za každou cenu snaží prostřednictvím námitek a odvolání zabránit nové stavbě v sousedství.

Často se lze setkat s tím, že jeho jediným argumentem je „prostě nechci, aby tu stál nový dům“. Hovořit s těmito lidmi může být pro stavebníka velmi vyčerpávající. Na druhé straně můžete čelit stavebníkovi, který chce vedle Vašeho rodinného domu zřídit spalovnu odpadů, a to je zase úplně jiný problém. Klienti přichází i s potřebou bránit se černé stavbě v blízkosti jejich pozemku. Ve všech těchto případech umíme najít nejrychlejší řešení při jednání s úřady a tíhu vyjednávání od Vás převzít.

Důležitý předpis v boji se sousedem, který nerespektuje Vaše právo na plnohodnotné užívání Vašeho majetku a omezuje Vás nepřiměřenými zásahy, je stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Možné odstupy staveb a vzdálenost jejich umístění od hranice pozemků jsou v některých případech přesně stanoveny. Míra ochrany zájmů všech zúčastněných je často poměrně podrobně definována právními předpisy. Na druhou stranu nelze doporučit, aby se účastník řízení spoléhal na to, že úřad bude jeho zájmy automaticky v plném rozsahu zohledňovat.

lupa

Nutnost provedení analýzy

V každém případě je potřebné provést analýzu konkrétní situace a zvážit možnost úspěchu ve sporu se sousedem. Někdy se bohužel ukáže, že jednání souseda, které Vás sice subjektivně velmi rozčiluje, je naprosto přiměřené místním poměrům. Těžko si stěžovat na kohouta, který je třicátou generací svého rodu ve stejném kurníku a na jeho majitele, který si s pomocí cirkulárky chystá dřevo na zimu přesně tak, jak to dělal jeho děda, pokud se z centra velkoměsta odstěhujete za vesnickým klidem a nemáte úplnou představu o tom, jak život na venkově vypadá.

Jak se bránit?

Proti výše popsaným imisím nad míru přiměřenou poměrům se lze bránit buď přivoláním policejní hlídky v případě krátkodobého porušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, neoprávněné pálení větví, vniknutí na cizí pozemek,…) nebo je možné obrátit se na orgán veřejné moci jako je stavební úřad, hygiena a podobně, je-li porušena i norma veřejného práva.

Pokud se jedná o porušení Vašeho soukromého vlastnického práva, pak se nabízí žaloba na zdržení se jednání, které nepřiměřeně zasahuje do vlastnického práva souseda (tzv. negatorní žaloba). Taková žaloba může řešit například umístění nebo údržbu plotu, nevhodné pěstování rostlin na hranici pozemků, trvale obtěžující činnost jako je opakované pronajímání bytu rozjařeným turistům na víkendové večírky, vybudování suchého záchodu vedle Vašeho altánu a mnohé další situace, které si lze představit. U soudu se lze domáhat i toho, aby si soused oplotil svůj pozemek, například pokud Vám z něj neustále vnikají zvířata na Váš pozemek.

Život je velmi barevný a s tím souvisí i různorodost sousedských kauz. Váš příběh je pro nás důležitý a věříme tomu, že společně zjistíme, jak se věci mají a jak Vám ve Vaší situaci můžeme pomoci.

Společně najdeme řešení.

Mgr. Iva Novobilská

Další články

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo? Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na…

Číst více

Nesoulad katastrální mapy s faktickým stavem

Souhlasí hranice mezi parcelami? Přesnost katastrální mapy a hranice parcel Na většině území České republiky již došlo k digitalizaci katastrální mapy do konce roku 2022. Ačkoliv je cílem Českého úřadu zeměměřičského…

Číst více
Vasinka.cz